Блог

Истории за Наградата

Предизвикателството: Да пораснеш в сложните условия на днешния свят

Младежите на днешния сложен и забързан свят се сблъскват с постоянно напрежение и предизвикателства, докато израстват и поемат по своя път като възрастни. Често те са свързани със собственото им развитие или околната среда, в която растат. Следващите няколко реда описват обобщено нуждите на днешните млади хора, които Наградата успява да посрещне и да помогне за тяхното изграждане като силни и осъзнати личности.

Социално, културно и политическо напрежение

Лидери от различни страни споделят наблюденията си, че най-често наличието социалното напрежение подвежда младежите да следват негативни ролеви модели и дейности.

Участието на младите хора в програмата биха могли да служат за превенция на тези отрицателни влияния.

 

Семейно напрежение и злоупотреба

Друг източник на предизвикателство, който може да въздейства върху равитието на младите хора е усложнена семейна среда и малтретиране. В щатът Ню Йорк, САЩ, Лидер на Наградата описва как програмата има силата да разчупва емоционалните бариери, допринася за подобряване на чувството на емпатия и да включи отново младежите пълноценно в обществото.

 

Специални нужди по време на развитие

Необходимостта на младите хора от  неформално и неакадемично образование, включващо културни, социални, физически и умствени аспекти става все по осезаема. Нуждата от подкрепа и менторство при прехода между юношество и зрялост е отдавна идентифицирана от учители и младежки работници. Самите участници в програмата допълват списъка с допълнителни специфични нужди като: самоувереност, липса на автономност, управление на времето, срамежливост, липса на мотивация, проблеми с дисциплината, ограничени интереси и неспособност да оценяват правилно възможностите, които им се предоставят.

Лидери споделят, че структурата на Наградата е подходяща за идентифициране на нуждите и инструментите, които помагат за позитивната трансформация сред младите хора.

 

Бедност и изолация

Лицензирани организации, Лидери и участници на Наградата описват като съществено предизвикателство бедността и животът в маргинализирани групи. Националният директор на Наградата в Кения сподели, че учениците сами са отговорни за финансирането на училището, което посещават, което ограничава достъпа до допълнителни възможности за развитие. В България Наградата разполага с добри практики при работа с младежи от социални институции и по-бедни райони, от периферията на града. Програмата може да повдигне и разшири хоризонтите за младите хора от непривилегировани групи, както и да повиши тяхната самооценка и самочувствие.

 

Конкурентоспособност

Наградата често е възприемана като начин да помогне на участниците да се справят с конкурентната среда, тъй като им дава предимство да се докажат в избрана от тях област и им помага да се открояват от други кандидати.