Направления в програмата

Важни понятия

Участник
Младеж между 14и 24г., който участва в програмта на Наградата и се стреми да завърши Бронзово, Сребърно и/или Златно ниво.

Лидер
човекът, който е от самото начало заедно с участника и му помага да избере конкретните дейности в 4-те направления, в които ще се развива, да си постави цели, да планира дейностите си и да извърви предстоящия път по най-добрия начин. Всеки участник задължително има свой

Ментор
специалист в определена сфера, който помага на участника да си постави реалистична и амбициозна цел и след това потвърждава постигането й. Участника има различен ментор за всяка от дейностите, с които се занимава. Участниците сами избират своите ментори.

dobroapsodasd

Untitled-2_03

– Махатма Ганди, индийски духовен и политически лидер

Процесът

Първо трябва да сте срещнал своя Лидер (в Наградата) и да сте избрали своята доброволческа дейност. Заедно с лидера си трябва да обсъдите и да планирате необходимото обучение и практическа работа, да определите цели и да изясните какво се очаква от Вас.

Обучение – При някои дейности в доброволчеството, изискващи високи технически умения, като първа помощ или планинска спасителна служба, обучителният курс или курсове представляват значителна част от общото време, прекарано в изпълнение на изискванията за дейността. В този случай инструкторът в курса ще е наясно, че Вие работите в Наградата и че това обучение е част от изискванията за Вашата дейност в Доброволчество.
При дейности в Доброволчество, изискващи значително взаимодействие с уязвими лица, като възрастни хора, младежи в институции, болни, хора с увреждания или отхвърлени от обществото, се изискват подходящи умения, познания и нагласа и много млади хора може да имат нужда от обучение и подкрепа, за да развият такива.
За някои дейности в Доброволчество може да има законови изисквания за минимално ниво на обучение, които трябва да се спазват.
В другия край на спектъра са доброволчески дейности, където няма формален курс за обучение или законови изисквания, а Вие ще се учите, чрез практически и реални сесии. При тези дейности е важно менторът Ви да дава възможност за задаване на смислени въпроси и за преглед на поетите от Вас задачи, което ще е от полза за обучението. Доброволческите дейности не са безплатен труд!

Цел

Да се научим как да сме полезни и да помагаме на другите.

Етика

Всеки участник избира дейност, с която да бъде полезен на другите.  Трябва да се заемете с дейност, при която помагате и/или обслужвате други хора, учите се и извличате полза от това. В рамките на това направление Вие изграждате усещане за отговорност към своята общност, което Ви помага да станете по-добри граждани.

Фокусът на дейността е да се предостави доброволна служба, за да се подпомогне създаването на загрижена и състрадателна общност, както и за развитието на собствените Ви умения. Както при всички направления в Наградата, Вие ще се учите в процеса на работа. Чрез редовното извършване на общественополезни дейности за определен период от време, а не за кратък концентриран времеви период, ще развиете ангажимент за цял живот към доброволната служба и ще можете да се радвате и забавлявате, чувствайки се свързани с общността.

Практическа работа

Вие, както всички участници ще трябва да изпълнявате някаква практическа работа, в която/там където уменията Ви влизат в употреба. Дори ако дадена дейност е в силна зависимост от формата на курса, както е например при първата помощ, от Вас трябва да се изисква да предоставите уменията си на другите хора – например, да сте на разположение по време на спортен мач, за да осигурите първа помощ при нужда.

Ще трябва да спазвате всички местни закони за възрастови ограничения, осигурителни изисквания и други законови рамки. Лидерите на Наградата трябва да се уверят също, че Вие сте подходящи за възможностите за доброволчески дейности в полза на обществото съобразно Вашата възраст и зрелост.
Финален преглед – Той трябва да Ви предложи възможност да размишлявате критично върху своя опит и да преразгледате успехите, провалите и онова, което сте научил за в бъдеще. Той трябва да бъде фасилитиран от Ментора, който трябва да е редовно обвързан с Вас през цялото време на дейността. Той трябва също да провери дали минималните времеви изисквания са изпълнени или надхвърлени, и дали опитът Ви е научил да сте надежден и отговорен. След този процес на финален преглед трябва да се попълни и подпише Вашата Книжка на участника.

Списъкът с възможни дейности е почти неограничен. Водейки се от един от принципите на Наградата, а именно баланс в програмата, Вие и лидерът трябва съвместно да изберете дейност, която не е твърде близка до избраните дейности в направленията Физическа активност или Умения.
Има много хора и организации, желаещи да осигурят на участниците в Наградата възможности за практическа дейност. Сред тях има социални работници, лекари, религиозни лидери, училища, болници или затвори, отдели за работа с младежта, групи за опазване на околната среда, органи за местно управление, доброволни младежки организации, организации за защита на животните, клубове за общественополезни дейности и агенции, които работят на международно ниво, като УНИЦЕФ и Световния фонд за природата. Лидерът по Наградата е този, който ще Ви насърчи да проучите възможностите в своя район и да изберете най-доброто за Вас.

Следващият списък дава някои примери, но не е изчерпателен.

Хора в общността

 • Редовни посещения на нуждаещи се хора, например възрастни или хора с увреждания, за да им се осигури подпомагане в пазаруването, градинарството или други домакински задачи, или просто за да имат компания;
 • Доброволна работа в болници и центрове за грижи;
 • Посещения в затвори или центрове за задържане под попечителството на съответните власти;
 • Помощ в местно общинско радио или вестник;
 • Спортно треньорство или лидерство;
 • Първа помощ – участниците да преминат курс, а после да предоставят уменията си в полза на местната общност, например да са в готовност да окажат първа помощ на футболни мачове, танцови конкурси и т.н.

Работа с младежи

 • Изпълнение на лидерска роля в младежки клуб или униформена младежка организация;
 • Подпомагане при обучението на деца от началното училище;
 • Подпомагане на други младежи да участват в Наградата чрез работа като лидер за участници на ниво Бронз или Сребро под ръководството на собствения им Лидер по наградата.

Общностно образование и здравна просвета

Работа с опитни лица с цел образоване на местната общност, или определени групи вътре в нея, по важни проблеми като предотвратяването на проказата или маларията, информиране за СПИН, първични здравни грижи, имунизационни кампании, информация за алкохола и наркотиците;
Обучение на лице да чете или пише.

Дейности в полза на околната среда

 • Участие в проект за опазване на околната среда, например разчистване на пустеещи земи, почистване на река или грижи за застрашени животински видове или дървета;
 • Грижи за общинска или училищна градина;
 • Поставяне, поддръжка и насърчаване употребата на обществени кофи за отпадъци;
 • Грижи за застрашени животни;
 • Работа в кампания за почистване.

Благотворителна работа

 • Набиране на средства с благотворителна цел;
 • Създаване или поддръжка на благотворителен уеб сайт или бюлетин.

Помощ при спешни случаи

 • Подпомагане на екип за помощ при спешни случаи, например: УАСО, пожарна команда, пещерно спасяване, брегова охрана, полиция, планинска спасителна служба, БЧК, гражданска защита;
 • Помощ при местни или национални спасителни операции при бедствия.


umensns

 

Untitled-2_06

 

Д-р Курт Хан, германски специалист по образование

Цел

Насърчава развитието на лични интереси и практически умения.

Етика

Това направление трябва да стимулира нови интереси или да усъвършенства съществуващите. По природа тези интереси обикновено не са свързани с физически изисквания – те могат да бъдат хобита, професионални или свързани с конкретна работа умения, социални или индивидуални дейности, културни дейности или житейски умения.

Вие ще бъдете насърчавани да си взаимодействате с хора, които имат опит в дейността и така да споделите техния ентусиазъм и познания.

Както и в направление Физическа активност, можете или да се заемете с напълно нова дейност, или да се стремите да подобрите способностите си в дейност, която вече извършвате.

Предимства

Специфичните предимства за Вас очевидно ще зависят от избраното умение.

Какви са предимствата?

 • Откриване на нови Ваши способности и тяхното развитие или усъвършенстване на съществуващите Ви таланти;
 • Повишаване на увереността Ви в собствените сили и способности, чрез успешно поставяне и постигане на дадена цел;
 • Ясно осъзнаване на собствения потенциал;
 • Развитие на умения за управление на времето и планиране;
 • Повишаване на личната мотивация;
 • Удоволствие и забавление;
 • Социални контакти чрез срещи с нови хора, и общуване с възрастни хора по значим начин;
 • Подобряване на възможностите за наемане на работа, чрез обучение за придобиване на професионални умения;
 • Забавление.

Изисквания

Избраното умение може да бъде такова, което Вие, като млад човек да изучавате в институцията, в която получавате редовното си образование или пък на работното си място. Вие, обаче, трябва да бъдете в състояние да покажете допълнителни доброволни усилия в свободното си време, с които да подпомогнете онова, което така или иначе вършите.

Наградата има за цел да насърчава младите хора да разширяват границите си и да преодоляват истински предизвикателства, определени от самите тях, а не – да изпълняват минимално възможното. Важно е участниците да работят за своето умение с Ментор със значителни познания по дейността, който може да ги подпомага, докато напредват.

Примери

Списъкът от възможни дейности е почти неограничен. Едно просто основно правило е, че ако дейността не те кара да се потиш, тя е умение!

 • Музика: Свирене на инструмент, ценителство на музиката, изучаване на музикална теория, пеене в хор или група, солово пеене, биене на камбани, работа като дисководещ
 • Свързани със спорта: Изпълняване на свързани със спорта задължения, арбитърство и реферство, спортна журналистика, изработка и поддръжка на спортно оборудване, популяризиране на танца, летене, пързаляне, моторни спортове, точна стрелба.
 • Занаяти: плетене на кошници, подвързване на книги, украса на торти, изработка на свещи, керамика, моделиране от глина, готварство, бродерия, плетене на една кука, фина изработка от тесто, изработка на облекло, украса на яйца, емайлиране, аранжировка на цветя, рисуване по стъкло, изработка на стъкло, изработка на бижута, плетене, изработка на дантели, обработка на кожа, оригами, пачуърк, изработка на черги, изработка на меки играчки, предене, боядисване на фланелки, тъкане, дегустация на вино (да се вземе предвид възрастта при пиене на алкохол), правене на вино.
 • Изкуства: ценителство на архитектурата, ценителство на изкуството, калиграфия, рисуване, история на изкуството, фотография, скулптура.
 • Комуникация: изработка на видео и филми, филмови проучвания, език на глухонемите, Брайлово писмо, чужди езици, издаване на бюлетин и списание, четене, писане, умения за представяне, публични речи и дебати, журналистика.
 • Хобита: разпознаване на самолети, изработка на модели с месинг, колекциониране на монети, колекциониране на марки, разпознаване на кораби, конструиране на модели, модели на войници.
 • Игри: билярд, снукър, игри на карти, шах, дама, дартс, табла, други игри на маса, игри с изпълнение на измислени роли, военизирани игри.
 • Житейски умения: умения за организиране и създаване на организации и клубове, демократични и политически проучвания, планиране и организация на събития, съзнателност и превенция по отношение на наркотиците, здравна съзнателност, обучение на връстници, управление на пари.
 • Професионални умения: счетоводство, фризьорство, поддръжка на превозни средства, информационни технологии, инженерство, домашни науки, журналистика, мода, изработка на мебели, реставрация на мебели, обработка на метали, секретарски проучвания, шивачество, дърводелство, тапицерство.
 • Изпълнителски умения: драматични и театрални умения, циркови умения, куклен театър, жонглиране.

fkz

Untitled-2_12

Брендън Кенели, ирландски поет и лидер по Президентската награда

Цел

Да насърчим участието във физическа активност и усъвършенстването при изпълнението й.

Етика

Това направление трябва да Ви насърчава да подобрите личните си физически постижения, като тренирате и проявявате постоянство в избраната от Вас дейност. Участието във физическа дейност трябва да бъде приятно преживяване, независимо от физическите Ви способности.

Това Направление се основава на вярването, че здравото тяло е добро само по себе си, а често може да помогне и за развитие на здрав ум. Физическата активност е от съществено значение за благополучието на един човек, и въвеждането Ви в носеща радост физическа активност пораждаща надежди да развиете дългосрочни полезни навици. При това, преодоляването на физическо предизвикателство дава трайно усещане за постижение и удовлетворение.

Както и в направление Умения, Вие можете или да се заемате с напълно нова дейност, или да се стремите да подобрявате способностите си в дейност, вече извършвана от Вас.

Изисквания

Изискванията се отнасят с еднаква сила за всички младежи, независимо от физическите Ви способности. Те са също така приложими за елитни спортисти, както и за онези, които не са свикнали да спортуват.

Участие, посоянство и напредък

Работейки със своя Лидер в Наградата, Вие трябва да изберете физическа активност, която Ви интересува и в която можете да се усъвършенствате чрез постоянство в определен период от време, като следвате подхода за определяне на цели. За да се поддържа същинския баланс на Наградата, ще трябва да внимавате и да не се захващате с активност, твърде близка до избраните дейности в направления Доброволчество или Умения.

Често помага, където е възможно, включването в клуб или участието в програма на национален управителен орган (Федерация) за даден спорт, за да се осигури структура за дейността. Това не е изискване, но може да бъде от голяма помощ за Вас и Вашия Ментор/Треньор по дейността да определите смислена и съизмерима цел.

Като участник в програмата можете да изберете физическа активност, с която се занимавате сам или като част от отбор, и въпреки, че самата Награда не е състезателна, състезателните спортове са напълно приемливи за целите на Наградата. В случай, че става дума за отборен спорт, важно е Вашето индивидуално, лично усилие и постоянството Ви.

Примери

Списъкът от възможни дейности е почти неограничен. Едно просто основно правило е, че ако дейността те кара да се потиш, тя е физическа активност! Ето някои примери:

Спортове с топка: футбол (с каквото и да било описание – например ръгби, европейски футбол, келтски, с австралийски правила, американски), волейбол, хандбал, баскетбол, нетбол, крикет, крокет, кърлинг, бейзбол, софтбол, раундърс, хокей, тенис, скуош, тенис на маса, лакрос и т.н..
Атлетика: бягане, скачане (на височина или дължина), хвърляне (на чук, копие, диск), биатлон, триатлон.
Водни спортове: кану, каяк, плуване, водно поло, плаване, сърф, уиндсърф, кайтборд, водни ски, гмуркане, синхронно плуване, гребане, поло с кану и т.н.
Зимни спортове: ски, сноуборд, бобслей, кънки на лед, хокей на лед, кърлинг и т.н.
Бойни изкуства: карате, айкидо, джудо, кикбокс, бокс, таекуондо, кунг фу, фенсинг, кендо.
Спортове с животни: конна езда, поло.
Фитнес дейности: аеробика, джогинг, скачане на въже, спортно ходене, тренировки с тежести.
Приключенски спортове: катерене по скали, планинарство, скокове с парашут, пещернячество, парапланер.
Танци
Разни: колоездачество, гимнастика, вдигане на тежести, скачане от трамплин, борба, ролкови кънки, скейтборд, BMX, ориентиране, бадминтон.

priasdkl

Untitled-2_10

– Хелън Келер, американска активистка за правата на слепите и глухите


Цел

Насърчаване на приключенския и откривателски дух, чрез предприемане на пътешествие в група.

Етика

Това направление цели да Ви даде едно уникално, предизвикателно и паметно преживяване. Пътешествието, за чиято цел е постигнато съгласие, трябва да бъде предприето в малък екип в непозната околна среда, а приключването му изисква решимост, физическо усилие, постоянство и сътрудничество.
Ключовите елементи в това направление са екипната работа в планирането и изпълнението, на фона на реалните предизвикателства, провокирани от една непозната околна среда. Избраната околна среда трябва да бъде предизвикателна, но в рамките на възможностите на екипа.

Типове приключения

Съществуват три типа пътешествия, които могат да влязат в рамките на това Направление:
1. Изследване
2. Експедиция
3. Друго приключенско пътуване

Всички пътешествия трябва да имат ясно заявена цел, която може да бъде развита и променена през периода на обучение и подготовка. Това се прави с цел да развиете връзка с района, в който ще пътешествате, а сетивата Ви да са нащрек за заобикалящото, да наблюдавате и да отбелязвате подходящи факти и усещания.
Разликата между изследване и експедиция се състои в наблягането върху целта или степента на трудност, макар и двете да изискват цел и пътешествие.

Примери за теми за изследване и цели за експедиции:

 •  Изследване на естествения свят: заледяване, ерозия, геология, крайбрежни проучвания, речни долини, проучвания на растения, проучвания на птици, проучвания на животни, проучвания на насекоми и т.н.;
 •  Изследване на историческа употреба на земя: праисторически човек, исторически периоди;
 • Разследване за еволюцията или изчезването на език;
 • Изследване на човешкото въздействие: посетителски натиск в националните паркове, изследване на отпадъците, наблюдение на замърсяването, проучвания за броя на пешеходците в отдалечени райони и т.н.;
 • Лично артистично изразяване или естетическа оценка;
 • Провеждане на здравни изследвания или здравна просвета в отдалечени райони;
 • Завършване на трудно пътуване;
 • Изследване на групова динамика при предизвикателни условия.

Примери за цели за други приключенски пътувания:

 • Прекосяване на Средиземно море с яхта;
 • Изкачване на алпийски, хималайски или друг висок планински връх;
 • Следване на древен поклоннически път;
 • Пътуване с велосипеди от единия до другия край на страната.

proekasras

Untitled-2_08

Д-р Мартин Лутър Кинг Младши, Американски лидер за граждански права

*Проектът в полза на местната общността е задължително условие за завършване на програмата и получаване на Златен Медал.

Цел

Разширяване на опита чрез обвързване с други хора в местна среда.

Етика

Проектът в полза на местна общност дава на участниците възможност за споделени целеустремени преживявания с хора извън обичайното им обкръжение, при работа с обща цел. Това трябва да е преживяване, разширяващо възгледите и хоризонтите на участника.

Изисквания

Тези изисквания важат само за ниво Злато.

От участника се изисква да предприеме споделена целеустремена дейност с хора, които не са негови обичайни колеги или приятели, на непознато място. Дейността трябва да се извършва за период от поне четири нощи и пет последователни дни.

При изключителни обстоятелства, ангажиментът може да бъде разпределен в продължение на два уикенда. При тези обстоятелства по същата дейност трябва да се работи и през двата уикенда и това трябва да стане в рамките на същия 12-месечен период.

Примери

Има множество различни възможности за Проект в полза на местна общност. По-долу са изброени някои подходящи категории и примери. Има смисъл отново да се подчертае, че дейността трябва да бъде целенасочена – това не е ваканция!

 • Курсове за лично обучение: местни езикови курсове; обучение за лидерство;
 • развитие на умения; курс по екологични проучвания; курс за лидерство в Наградата; младежки лагери; младежки парламенти, и т.н.
 • Проекти за опазване на околната среда: почистване на околната среда; доброволна работа в национални паркове; проучвания на хабитати и екосистеми; реставрация на сгради.
 • Общественополезни дейности за други хора и общности: благоустройство; строителни проекти; помощ като лидер в младежки лагер; работа с презокеански благотворителни помощи; работа в дом за грижи или болница.
 • Базирани върху активност: курсове за приключения на открито; спортно треньорство; развитие на спортни умения; състезания с платноходни кораби и т.н.

Съществува огромно разнообразие от училища и неправителствени организации предлагащи дейности на местна почва, които са част от програмата. Повече за тях вижте в секцията „За представители“.