Блог

Истории за Наградата

Първи менторски център на Наградата в гр. Горна Оряховица

Сдружение “Младежка Толерантност” наскоро стана официален менторски център на Наградата, а неговият председател Виолета Панова разказва повече за организацията:

Представете своята организация?

Сдружението е създадено през юни месец на 2002 година в резултат на обученията проведени по обучителните програми за НПО от “Демократична мрежа”. Възникналата идея бе реализирана от родители и общественици от Горна Оряховица и е в резултат на образувалата се ниша след закриване на центровете за работа с деца. Получените знания, обменения опит и благородната идея, подкрепени с ентусиазма на 24 мата учредители на сдружението успяха да увлекат значим екип от доброволци. Те инициираха изграждане на Горнооряховски младежки парламент и продължават съвместната работа по подпомагане на младежите в града.
Замислено от многоцветна група от специалисти в различни области, функционира като средище на свободно общуване на различни опитности и представи за света в епоха, когато хората и младите хора в частност срещат невероятни трудности да се разбират и оценяват различията по между си, обединени от идеята за бъдещето на града.
Оригиналната концепция се състои в “изграждане на мост между любителската и професионална сфера на изява на личността”. Фокусът пада върху пълноценното общуване чрез множественост на гледните точки и обединяване и допълване на различията. Всеобщо признатите стойности на традицията се вливат в новаторския поглед на бъдещето.
Инициаторите работят заедно, за да дадат своя принос към развитието на културния, информационния и образователния потенциал на индивида и да провокират свободното развитие на културата на личността в индивидуален, общностен, национален и общочовешки аспект. Сдружение “Младежка толерантност има амбицията да се разгърне като средище на приятелство и взаимообмен. Младите хора са нашето бъдеще и ние сме длъжни да ги подпомогнем, да ги подготвим за да поемат бъдещите свои отговорности

Какви цели си поставяте в организацията? С какво се занимавате?

ЦЕЛИ
Да допринася с информация, чрез комуникация, свободен обмен на идеи и знания, с действия и пример за по-добро разбиране на начина за живот на “другия”
Да стимулира културното, информационното и образователното обогатяване на гражданите и да подпомага тяхното участие в решаването на проблеми с общуването в дух на толерантност и взаимно разбирателство.
Интегриране и приобщаване към познавателната ценностна система на европейската култура.
Да подпомага и стимулира процеса на личностно и професионално развитие, за социализация на младите хора.
Формиране на активна гражданска позиция, критично мислене и изграждане на умения за активно участие на младежите в обществения живот на различни нива и сфери.
Да разработва програми за осмисляне свободното време на хората в града.
Да развива доброволческата дейност за младежите в страната и чужбина
ДЕЙНОСТИ
Създаване, методически организира и стимулира развитието на младежкия парламент в града.
Провокиране на постоянен обществен дебат по въпросите за развитието на индивидуалния потенциал на младите хора, себеизявяването и подпомагане на личностни, групови изяви и разработки.
Организиране на дискусии, семинари, конференции, обучения, културни събития и др.
Сътрудничество с държавни агенции и неправителствени национални и международни организации за повишаване на съвременния статус на културата и образованието.
Популяризиране опита и основните приоритетни дейности на сродни европейски общности и организации, насочени към процеса на формиране на активна гражданска позиция и критическо мислене.
Оказва съдействие за установяване на активен диалог, обмен на информация и опит между младите хора и действащите правителствени и неправителствени структури на местно, национално и международно ниво.
Предоставя актуална информация от и за Европейския съюз и осъществява обмен на положителни практики, насочени към обединяване на усилията в защита интересите на младите хора.
Поощрява,подпомага и организира обществено полезни благотворителни инициативи.
Предоставя информация за организации, финансиращи гражданската активност.
Подготвя, приема и изпраща доброволци за участието им в младежки дейност в страната и чужбина

Защо решихте да си сътрудничите с Наградата?

Сътрудничеството с Наградата бе решение, защото харесахме идеята за лидерското израстване в отговоронст, себеуважение и всеотдайност чрез изпълнание на поставените задачи. Главно въпросът с отговорните млади хора ни вълнува, а чрез дейноситте свързани с наградата има реална възможност от промяна в мисленето на малдите хора – да не са консуматори, а творци на своето бъдеще.
Как мислите да си сътрудничим в бъдеще?
В началото бихме желали да разпостаняваме Вашите идеи и да се постараем да активираме повече млади хора да пожелаят да се борят за Вашата награда, да осъзнаят смисъла на отговорността и значенито на всяка образователна придобивка за бъдещето развитие в живота. Ние разполагаме с набор от специлисти в различни области, които биха могли да подпомагат младите хора както между впрочем го парвят и сега. Възможностите ни в разпостраняване ан инфорамция са големи и смятам че в тази насока ще си сътрудничим идеално.