I. Обща информация

Този сайт е собственост и се управлява от Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България” (наричана за краткост по-долу – Наградата), регистрирана благотворителна организация в Р.България с регистрационен номер 176641084, адрес на управление – ул. Цар Симеон 53, София 1000, с изпълнителен директор Любомира Велчева.
Чрез използването на сайта вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате да спазвате следните правила и условия. Наградата може да добави функции или услуги на уеб сайта, които, освен ако не е указано друго, ще бъдат предмет на тези правила и условия. Наградата може да актуализира общите условия за ползване без да ви уведомява и по тази причина трябва да проверявате периодично за актуализации. Ако не сте съгласни с някое условията, моля не използвайте уеб сайта.

II. Съдържание на сайта и препратки

Цялото съдържание, налично на уебсайта или чрез каквито и да било други уеб сайтове, които са свързани към интернет страницата чрез хиперлинкове, е предвидено в полза на лица и групи, които правят, доставят или подкрепят Наградата, както и за образователни и информационни цели.
Наградата е изготвила материалите в този сайт с усилия, за да гарантира точността на информацията, но тъй като съдържанието е за общо ползване, никоя статия не следва да замени подробни съвети по отношение на индивидуални обстоятелства, а потребителите са насърчавани да се свържат с офиса на Наградата за повече информация, преди да вземат важни решения. Наградата не носи отговорност за точността, полезността или наличието на всеки файл, или за всякакви действия, предприети от вас въз основа на всеки файл.
Наградата има и запазва авторските права за цялото съдържание на сайта и в подбора, подреждането и представянето на това съдържание (включително информация в публичното пространство) и цялостния дизайн на сайта. Възпроизвеждането се разрешава единствено от упълномощени лица, само за целите на участие, доставяне или подкрепа на наградата.
Наградата запазва всички авторски права върху материалите на своите уеб страници, включително фотографии и графичен дизайн. В случая на някои публикации, Наградата е лицензирала трети лица. Използването на името и логото на Наградата, без изрично позволението от официален представител на наградата, е в разрез с международното право и е изрично забранено.
Фондацията не носи отговорност за практиките за поверителност на уеб сайтове, препратки към които са публикувани на страницата на Наградата. Публикуването на препратки не означава, че Фондацията:
А. Спонсорира и/или одобрява становищата, изразени от свързани сайтове или продуктите и услугите, предлагани на свързани сайтове;
Б. смята или гарантира, че информацията в свързаните сайтове е точна, надеждна, окончателна, пълна или актуална;
Наградата запазва правото си по свое усмотрение и без предизвестие да премахва всякакви връзки към външни уебсайтове.

III. Поверителност и защита на личните данни
Наградатa защитава поверителността на личната ви информация и има за цел да поддържа безопасна и сигурна система за работа с вашите данни. Наградата има за цел да гарантира, че вашата лична информация се обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни на Република България.

Наградата използва както технологични, така и физически методи да пази информацията от злоупотреба, загуба или неразрешен достъп, изменение или разпространение. Въпреки това, споделянето на данни в интернет не е напълно безопасно. Наградата предприема разумни стъпки към съхранението на лични данни събрани чрез уебсайта на Наградата, но не може да гарантира сигурността на информацията, споделена в интернет.

IV. Контакт
Ако имате въпроси или оплаквания от начина, по който Наградата оперира с лични данни или искате да получите достъп или коригирате вашата лична информация, следва да се свържете с екипа на Наградата
home (at) intaward-bg.org
ул. Сердика 20, ет. 2
София 1000
България

V. Ограничения и изключения

Уебсайтът се предоставя безплатно и вие се съгласявате да използвате сайта на своя собствена отговорност.
Наградата отказва всякакви гаранции, изказани устно или по подразбиране, от всякакъв вид, и по-специално не дава никакви гаранции, че сайтът отговаря на вашите изисквания, или ще работи непрекъснато, без грешка, забавяне или нарушаване на сигурността. Наградата не гарантира, че сайтът,препратките към други сайтове или сървърите, на които се хостват на уебсайта или сайтовете не са засегнати от вируси, грешки или дефекти, или че вируси, грешки или дефекти ще бъдат ще бъдат поправени.
Всички материали, които потребителите получават чрез сайта, са изцяло ваша отговорност. Всяка повреда на вашия компютър или софтуер, както и загуба на данни, чрез изтегляния чрез сайта е изцяло ваша отговорност. Трябва да се уверите, че имате подходяща и актуална антивирусна защита, която да защитава вашия компютър и данни.
Наградата не дава никакви явни или неявни гаранции, представителства или потвърждения във връзка с уебсайта или неговото съдържание или всяка информация, продукти или услуги, предоставяни чрез уебсайта или чрез каквито и да било сайтове, които са свързани с уебсайта.

VI. Юридическа информация

С използването на сайта и информацията в него, Посетителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия.

VII. Приложимо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Ако някоя част от тези правила и условия е невалидна или неприложима, че недействителността не засяга валидността или приложимостта на всяка друга част.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.01.2016 г.