Питали ли сте се как се уверяваме, че младежите си поставят ясни цели и последователни стъпки, за да ги постигнат в Наградата? Как сме сигурни, че един участник, избрал за своя дейност в направление Умения цирково изкуство или изучаване на източен език е развил уменията си и е надградил познанията си, когато неговият Лидер е учител по математика?

Точно тук се появява значимата ролята на Менторите в Наградата –  менторът играе съществена роля при постигането на Наградата за всеки младеж. Той е човекът, който помага на участника да си постави реалистична, но в същото време и достатъчно предизвикателна цел. Това е професионалистът, който основно ще учи участника, както и който накрая ще потвърди постигането на конкретната цел.

Често самите участници избират кой точно да бъде техен Ментор в даденото направление. Затова Менторите трябва да знаят, че те са посочени от самите младежите – избрани са, защото в очите на младите хора те са опитни, знаещи и са личностите, от които искат да учат.

В процеса на работа участниците, заедно със своите Ментори, обсъждат конкретната цел и плана за постигането ѝ. Целта, която си поставя участникът трябва да е определена от самия него, а Менторът трябва да прецени, след като знае какво е нивото на младежа в съответната сфера, дали тя е постижима и в същото време дали е достатъчно предизвикателна за него. Още от самото начало Менторът и участникът изготвят критерии, по които ще се оценява постигането на дадената цел – така ще е много лесно да се определи дали тя е реализирана или не.

Ролята на Ментора е да напътства и да дава насоки на участника в процеса на работа.Менторът следи развитието на участника. В съответното ниво, на базата на критериите, които са поставени в началото на периода и личните наблюдения на Ментора, той удостоверява, че целта е постигната успешно, като лично подготвя менторски доклад. Без одобрението на Ментора, целта не може да се сметне за постигната.

Само през изминалата година младежите в Наградата са подкрепяни от над 800 Ментори. Сред тях са както професионалисти в конкретна сфера, така и любители. В ролята на ментор в Наградата може да бъде всеки, който е готов да наставлява младите хора и притежава достатъчно опит и знания, които да им помогнат да надградят или развият свое умение. Например, ако участник е избрал за своя дейност фотография, негов ментор може да бъде както професионален фотограф, така и някой, който се занимава с фотография любителски.

Ето защо през януари искаме да обърнем специално внимание и да отбележим постиженията и значимостта на Менторите в Наградата. През месеца ще споделяме историите на различни наставници, които са номинирани именно от участниците и ще разкрием кои са част от хората, подкрепящи младежите по време на тяхното развитие! 

Препоръчани статии