До 30.09.2021 всяко училище в България има възможност да кандидатства в националната кампания по лицензиране в програмата на Наградата и да стане оператор към Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България” чрез попълване на онлайн формуляр. Едно от кандидатствалите училища ще получи 50% намаление на лицензионната такса за първата година от участието си в програмата. 

Програмата е насочена към всички младежи в гимназиален етап, като позволява на учениците да изградят връзка между работата си в училище и живота си извън него. Основна цел на Наградата е да изгради устойчиви умения за учене и постоянство у младежите, което да подпомогне академичното им развитие и резултати, както и да повиши възможностите им за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. 

Тъкмо уменията за продължаващо учене и непрестанно себеразвитие се оказват ключови във времена на промяна и несигурност – най-вече на пазара на труда. Пандемията внесе несигурност във всички социални аспекти , включително в училищата. Затварянето на образователните институции през пролетта на миналата година се отрази на постиженията на учениците, тяхната ангажираност и мотивация.

Мотивацията спада, когато изпитваме недостиг в три ключови области на живота: автономност, компетентност и взаимоотношения. С програмата на Наградата учениците са насърчавани да участват в широк спектър от дейности и преживявания в рамките на учебната програма и извън нея, като допринасят пълноценно за живота в училището и местната общност. По този начин те се научават да са по-отговорни за собственото си обучение, да разкриват собствените си качества и да работят добре с другите. Обмислят своя опит и разбират как се развиват в личен и социален план, като се сблъскват с много от моралните, социалните и културните въпроси, които са част от израстването.  

Превантивният характер на програмата може да спомогне за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Програмата позволява, в зависимост от индивидуалните потребности, да се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Дори в свят на изпитани училищни системи и учебни програми, най-успешните училища са тези, които се адаптират към променящите се времена, както и към нуждите на учениците, родителите и обществото. От решаващо значение са повишаването на увереността и самочувствието на учащите и подобряването на уменията им за учене.


“Министерство на образованието и науката изразява своята подкрепа на Фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България”, която предоставя и координира Наградата в България.
Ние високо ценим младежки програми за личностно развитие и постижения, а Международна награда на херцога на Единбург е водеща в тази посока и е придобила световно признание. Младите хора трябва да покажат израстване, като в състезанието със самите себе си успеят не само да осъзнаят, но и да разгърнат собствения си потенциал. В процеса на личностното им усъвършенстване програмата ги подтиква да осъзнаят ролята, която играят в своята общност и възможностите да подпомогнат нейното развитие. “

Министерство на образованието и науката

Наградата е водещата лидерска програма за личностни постижения и, базирайки се на повече от 60 годишен опит в подготвянето на младите хора за света, работи в училища и организации в целия свят. Програмата дава възможност на младежи да учат и да растат чрез неформално образование, работейки за международно разпозната акредитация. Ученици и студенти на възраст 14-24 години участват в нея на три нива: Бронз, Сребро и Злато. Участниците във всяко ниво си поставят амбициозни цели в направленията Доброволчество, Физическа активност и Умения и участват в Приключенско пътуване.

През целия период на програмата, участниците са подкрепяни от своите наставници, т. нар. Лидери в Наградата, които преминават международно признат сертифициращ курс и работят пряко с младите хора върху развиването на нови умения и нагласи. 

*Сертифициращият курс е включен в регистъра на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН и носи 1 квалификационен кредит.

Програмата на Наградата е адаптирана за виртуално ползване чрез система за отчитане на резултатите, достъпна от телефон и компютър. Независимо дали се случва изцяло онлайн, Наградата подкрепя психичното здраве на младежите и осигурява дългосрочни възможности пред тях, като стъпва на споменатите стълбове- автономност, компетентност, взаимоотношения. Ангажира младежите в техните общности, по начин, който е продуктивен и конструктивен; разпознава, използва и подобрява силните им страни.

Включете се и вие

Станете част от глобалната мрежа от хиляди училища и организации в над 130 държави, които предлагат на своите ученици възможността да участват в Наградата и да получат неформално образование на световно ниво. Помогнете им да направят положителните стъпки във време, в което светът има нужда от тях повече от всякога!

За да разберете какви са стъпките, за да станете Лицензирана организация, както и за по-подробна информация посетете: https://intaward-bg.org/organizations/ 

За да кандидатствате и станете част от семейството на Наградата, попълнете следния регистрационен формуляр най-късно до 30 септември 2021 г.: https://intaward-bg.org/organizations/application-form-organizations/ 

Препоръчани статии